KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXV MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W BOKSIE
O PUCHAR POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
POD PATRONATEM PREZYDENTAMIA MIASTA KONIN JÓZEFA NOWICKIEGO
KONIN 15 – 20 PAŹDZIERNIKA 2017

1. CEL MISTRZOSTW
• Popularyzacja pięściarstwa na terenie Polski.
• Wyłonienie mistrza Polski w tej grupie wiekowej.
• Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 19-23 lat.
• Wyłonienie najlepszych zawodników w tej grupie wiekowej.
• Zdobycie przez zawodników klas sportowych.
• Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej.

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.
• Młodzieżowe Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 15-20 października 2017 roku. W
Koninie
• Miejsce rozgrywania zawodów: Obiekt rekreacyjno sportowy RONDO ul. Al. 1-go maja 1a,
62 – 510 Konin
•  Miejsce zakwaterowania: Wityng Sp. z o.o. Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy.
Mikorzyn 1a 62-561 Ślesin, Hotel Konin ul. Al. 1 maja 13. 62-510 Konin
• Biuro zawodów, przyjazd ekip, waga, badanie lekarskie, konferencja techniczna i
losowanie w miejscu zakwaterowania.

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW.
• Organizatorem Młodzieżowych Mistrzostw Polski jest Polski Związek Bokserski, Miasto
Konin oraz Klub Bokserski „Zagłębie Konin”

4. UCZESTNICTWO.
• Zawody mają charakter „otwartych” , tzn. wszyscy zgłoszeni do 04 października 2017 roku
zawodnicy, którzy spełniają wymagania regulaminowe PZB mają prawo do startu w
zawodach.
• Zawodnicy zgłoszeni po dniu 04 października 2017 nie gwarantujemy miejsc
noclegowych.
• W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1994 – 1998.
• W MMP mogą startować zawodnicy zarejestrowani w centralnej kartotece PZB
posiadający aktualną licencje zawodniczą oraz książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi
badaniami lekarskimi, posiadający obywatelstwo polskie.
• W zawodach mogą startować zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję
klubową.
• Dopuszcza się do startu zawodników niestowarzyszonych
• Zgłoszenia zawodników i ekip należy dokonać do dnia 04 października 2017 roku na
adres zaglebie.konin@onet.eu w celu zakwaterowania.
• Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi;
Hotel Wityng ok. 130zł z wyżywieniem osoba.
Domki Wityng ok. 100 zł z wyżywieniem osoba, 70 zł ze śniadaniem osoba.
Hotel Konin – ze śniadaniem. Pokój 1 os. Ok 140zł, Pokój 2 os. Ok 170zł, pokój 3 os. Ok 220 zł
Płatność za 2 doby ( gotówką ) z góry w dniu zakwaterowania, zgłoszone miejsca
zakwaterowania a nie wykorzystane równie pokrywa zamawiający.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.
• Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego.
• Zestawienie par ustala się drogą losowania. Zawodnik przygrywający odpada.
• PZB zastrzega sobie prawo rozstawienia zawodników
• Czas walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
• Zawodnicy w zawodach starują we własnym sprzęcie posiadającym atest AIBA „ Adidas
(Double-D) z Niemiec, Top Ten z Niemiec” ponadto zawodnik zobowiązany jest do
posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
• We wszystkich kategoriach wagowych 49 kg do 64 kg obowiązują rękawice 10-cio
uncjowe.
• W kategoriach wagowych 69 kg do +91 kg używa się rękawice 12-sto uncjowe.
• Zawodników obowiązuję zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.
• Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach, oraz stroju (koszulka i spodenki)
koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski)
• Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
• Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o
szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).
• Sędziowanie odbywa się na kartach punktowych systemem 1+5.
• Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza Wydział sędziowski i Sportowy PZB.
• Zawodnikowi, który po losowaniu nie wejdzie do ringu w pierwszej walce nie zostaną
przyznane punkty.
• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

6. PUNKTACJA I NAGRODY.
• W każdej kategorii wagowej ocenia się 8 zawodników wg następującego klucza:
1 miejsce – 25 pkt.
2 miejsce – 21 pkt.
3-4 miejsce – 17 pkt.
5-8 miejsce – 11 pkt.
• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i nagrodę rzeczową oraz
zdobywa mistrzowską klasę sportową
• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal, dyplom upominek oraz zdobywa
mistrzowską klasę sportową.
• Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale, dyplomy oraz zdobywają I
klasę sportową.
• Za zajęcie V-VIII miejsca zawodnicy zdobywają II klasę sportową.

7. ZASADY FINANSOWANIA.
• Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy
oraz PZB.
• Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje
delegujące/ uczestnicy mistrzostw.
• Ustala się wpisowe od każdego zawodnika w wysokości 30 zł.

8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.
• Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży,
uszkodzenia czy zgubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników
mistrzostw odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik ( płatność na miejscu).

Program
XXV Młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie, Konin 15-20.10.2017

Niedziela; 15.10.2017
Do godz. 12.00 – Przyjazd Ekip – Wityng Sp. z o.o. Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy.
Mikorzyn 1a 62-561 Ślesin
Godz. 12 – 14.00 – waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania
Godz. 15.00 – Konferencja techniczna, losowanie
Godz. 18.00 – W zależności od liczby zgłoszeń zawodników ( pow. 32) walki eliminacyjne

Poniedziałek; 16.10.2017
Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania
Godz. 10.00 – Walki Eliminacyjne – ORS Rondo , Konin
Godz. 16.30 – Uroczystość Otwarcia XXV Młodzieżowych Mistrzostw Polski – ORS Rondo , Konin
Godz. 17.00 – Walki Eliminacyjne – ORS Rondo , Konin

Wtorek; 17.10.2017
Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania
Godz. 10.00 – Walki Eliminacyjne – ORS Rondo , Konin
Godz. 17.00 – Walki Eliminacyjne – ORS Rondo , Konin

Środa; 18.10.2017
Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania
Godz. 10.00 – Walki Ćwierćfinałowe – ORS Rondo , Konin
Godz. 17.00 – Walki Ćwierćfinałowe – ORS Rondo , Konin

Czwartek; 19.10.2017
Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania
Godz. 11.00 – Walki Półfinałowe – ORS Rondo , Konin

Piątek; 20.10.2017
Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu zakwaterowania
Godz. 18.00 – Walki Finałowe – ORS Rondo , Konin

Przyjazd ekip do biura zawodów, waga i badanie lekarskie zawodników, zakwaterowanie, konferencja
techniczna – Wityng Sp. z o.o. Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy.
Mikorzyn 1a 62-561 Ślesin

Miejsce rozgrywania walk – OBIEKT REKREACYJNO SPORTOWY RONDO – UL. AL. 1-GO MAJA 1A 62 –
510 KONIN
KONTAKT: ANDRZEJ GOIŃSKI 509 853 893